1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yleisön asennoitumiseen koiranpitoon sekä korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta.

Toiminnan lähtökohtana ovat eläinsuojelulliset näkökohdat sekä koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin -periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja järjestää maksullisia luentoja, kokeita ja kilpailuja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. Pitämällä yhteyttä jäseniinsä.
 2. Harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa.
 3. Järjestämällä eri koiraurheilu ja –harrastuslajien koulutusta.
 4. Järjestämällä eri koiraurheilu ja -harrastuslajien kilpailu- ja koetoimintaa.
 5. Kouluttamalla eri lajien kouluttajia, valmentajia ja toimihenkilöitä.
 6. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista.
 7. Edistämällä eläinten kohtelua eläinsuojelullisten näkökulmien, eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla.
 8. Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten kiinnostusta koiraharrastukseen järjestämällä heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai eri lajeihin liittyviä tapahtumia.
 9. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus- ja kuntoliikuntaa.
 10. Varmistamalla eettisesti vahvalla pohjalla olevan kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkumisen sitoutumalla ja noudattamalla liikunnan Reilun Pelin -sääntöjä.
 11. Ylläpitämällä tietosuojalakia noudattaen toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä esim. jäsenrekisteri sekä kilpailu- ja koerekisterit.

4. Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistys voi kuulua ja liittyä jäseneksi yhdistyksiin ja yhteisöihin. Jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.

5. Jäsenet

Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, kannatus-, nuoriso tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen vuosijäseneksi tai perhejäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä alle 18-vuotias tai kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttävä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Perhejäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen vuosijäsen.

Kannatusjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa nimittää yksinkertaisella äänten enemmistöllä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai rikkoo eläinsuojelumääräyksiä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

7. Jäsen- ja liittymismaksu

Vuosi-, perhe-, kannatus- ja nuorisojäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Liittymismaksun suuruudesta päättää syyskokous.

8. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ovat paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja perhe- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Nuoriso- ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään joko jäsenkirjeellä tai sähköpostilla jäsenen yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsusta tiedotetaan myös yhdistyksen www-sivuilla.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen
 7. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen
 6. Hallituksen puheenjohtajan valinta ja muiden jäsenten valinta (erovuorossa olevien tilalle).
 7. Yhden tai kahden tilintarkastajan ja heidän varatilintarkastajien valinta
 8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.