Päivitetty 9.1.2013

Toimintaperiaatteiden avulla Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n sääntöjä toteutetaan käytännössä. HSKH:n toimintta edellyttää, että kaikki jäsenet toimivat samojen, yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

HSKH:n säännöt löydät täältä 

HSKH:n hallitus, lajijaosten vastuuhenkilöt ja lajien koulutusohjaajat valvovat toimintaperiaatteiden toteutumista tehtäväkuvansa mukaan. Yhdistyksen toimintaan liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä hallitus koulutusohjaajan tai yksittäisen jäsenen kirjallisesta pyynnöstä.

HSKH ei vastaa koirille, ihmisille tai omaisuudelle sattuneista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet yhdistyksen järjestämässä koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe- ja tapahtumatoiminnassa Ojangon koiraurheilukeskuksessa tai muussa paikassa, jossa yhdistyksen toimintaa järjestetään. Jokainen HSKH:n järjestämään tapahtumaan osallistuja toimii omalla vastuullaan ja huolehtii omasta ja koiransa vakuutusturvasta mahdollisten tapaturmien varalta.

Tarkoitus ja tavoite

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry on vuonna 1983 perustettu koiraharrastusyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yleisön asennoitumiseen koiranpitoon sekä korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta.

Kohderyhmä

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksessä harrastetuista lajeista kiinnostuneet ja yhdistyksen säännöt sekä nämä toimintaperiaatteet hyväksyvät yksityishenkilöt.

Vastuu yhdistyksen sääntöjen mukaisesta toiminnasta ja toimintaperiaatteiden noudattamisesta on kaikilla jäsenillä. Sitoutuminen sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ilmaistaan vuosittain maksamalla yhdistyksen jäsenmaksu.

HSKH tukee sekä kilpailullisia tavoitteita omaavien että harrastemielessä yhdistyksessä harrastettuja koiraurheilu- ja koiraharrastuslajeja harrastavien henkilöiden lajiosaamisen kehittymistä.

Koulutustoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti aktiivisesti yhdistyksen toimintaan osallistuville jäsenille, jotka edustavat HSKH:ta lajin virallisissa kilpailuissa tai kokeissa. Yhdistyksen jäsenyys ei automaattisesti takaa paikkaa ohjatussa harjoitusryhmässä.

Kukin laji koordinoi itsenäisesti harjoitusryhmiensä koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe- ja tapahtumatoimintaa. Tiedustelut vapaista harjoituspaikoista osoitetaan lajijaosten vastuuhenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta ko. lajin kohdalta.

Toimintatavat

Hakunilan Seudun Koiraharrastaja HSKH ry toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti järjestämällä eri koiraurheilu- ja koiraharrastuslajien koulutusta, kilpailuja, kursseja, kokeita, luentoja ja muita tapahtumia.

Lisäksi HSKH luo ja ylläpitää olosuhteita, jotka mahdollistavat monipuolisen ja yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan Ojangon koiraurheilukeskuksessa. HSKH toimii itävantaalaisten koiraharrastajien sekä muiden alueen toimijoiden yhdyssiteenä ja pyrkii osallistumaan aktiivisesti alueen tapahtumiin ja kehittämiseen.

HSKH:n toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota yhdistystä lajin virallisissa kilpailuissa edustaville jäsenilleen mahdollisuus harrastaa lajia oman osaamis-, tavoite- ja motivaatiotasonsa mukaisessa harjoitusryhmässä.

Jäseniä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti HSKH:n toimintaan ottamalla osaa talkootöihin, kilpailu- ja koejärjestelyihin sekä muihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Jokaiselle löytyy tekemistä ja jokaisen antama työpanos on arvokas. Toimimalla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa myös jäsen saa uusia elämyksiä, kokemuksia ja pääsee syventämään koiraharrastusosaamistaan.

HSKH:n toiminnasta voi antaa palautetta omalle koulutusohjaajalle, yhdistyksen jaosten ja työryhmien vastuuhenkilöille sekä yhdistyksen hallituksen jäsenille. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta.

Omalla nimellä varustettuun kirjalliseen palautteeseen vastataan aina. Hallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet käsitellään aina hallituksen kokouksessa.
Katso HSKH:n yhteyshenkilöt tästä 

Ilmoittautuminen yhdistyksen koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe- ja tapahtumatoimintaan on sitova.

Toimijat

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n toiminnasta vastaa ensisijaisesti yhdistyksen hallitus. Hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallituksen tukena toimivat yhdistyksen jäsenistä koostuvat lajijaokset.

Lajijaosten vastuuhenkilöt toimivat lajiharrastajien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhteyshenkilöinä. Lajijaosten toimintaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Lajijaoksissa toimiminen on yksittäiselle jäsenelle suorin tapa vaikuttaa yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Yhdistyksen koulutustoiminnan peruspilarina ovat yhdistyksessä harrastettavien lajien vapaaehtoiset koulutusohjaajat. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä toimintaan osallistua aikuis-  ja junioriharrastajat.

Koulutusohjaajan muistilista

Koulutusohjaajan velvollisuudet

 • Suunnittelee kauden harjoitusohjelman ja harjoituskerran yksittäiset harjoitteet
 • Hyväksyy harjoitusryhmän kokoonpanon ryhmävastuuhenkilöiden esityksestä
 • Tukee toiminnallaan harjoitusten työrauhaa ja varmistaa harjoitusten turvallisuuden
 • Tekee yhteistyötä yhdistyksen muiden koulutusohjaajien, lajijaoksen vastuuhenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa
 • Toimii yhdyssiteenä ryhmässään harjoittelevien koirakoiden ja lajijaoksen vastuuhenkilön välillä
 • Vastaa yhdistysasioiden tiedottamisesta ryhmäläisilleen
 • Kehittää itseään lajin koulutusohjaajana
 • Lapsi- ja junioriharrastajaryhmien koulutusohjaajan tehtävänä on lajiharjoitteluun liittyvä kasvatuksellinen ohjaus
 • Koulutusohjaajalla on osallistumisvelvollisuus koulutusohjaajille osoitettuihin tapahtumiin
 • Koulutusohjaajan tulee olla kaikissa toimissaan esimerkillinen yhdistyksen muille jäsenille, sekä toimia yhdistyksen kokonaiskuvaa vahvistavasti.


Koulutusohjaajan valtuudet

 • Koulutusohjaaja voi tarkistaa HSKH:n harjoitusalueella harjoittelevalta yhdistyksen jäsenyyden tai voimassaolevan muun harjoitteluoikeuden.
 • Koulutusohjaaja voi kehottaa Ojangon koiraurheilukeskuksessa koulutusryhmässä tai omatoimisesti harjoittelevaa poistumaan, mikäli tämä tai koiransa aiheuttaa haittaa tai häiriötä muille ihmisille, koirille tai välineistölle, tai toimii muuten hyvien periaatteiden vastaisesti.
 • Koulutusohjaajana toimivat ovat oikeutettuja alennukseen yhdistyksen asujen hankintahinnoista.

Treenaajan muistilista

Yhdistyksessä järjestettyihin lajin ohjattuihin harjoitusryhmiin tai varatulle omatoimiselle harjoitusvuorolle osallistuvan henkilön toimintaa ohjaavat seuraavat velvollisuudet:

 • Koirasta huolehtiminen lajivaatimusten edellyttämällä tavalla (esim. lämmittely ja jäähdyttely harjoitusten yhteydessä)
 • Aktiivinen harjoituksiin osallistuminen
 • Koulutusohjaajan neuvojen noudattaminen ja muiden ryhmäläisten harjoitusrauhan kunnioittaminen

Edustusvelvoite

Edustusvelvoite tarkoittaa HSKH:n edustamista lajin virallisissa kilpailuissa tai kokeissa. Edustamista edellytetään kaikilta ohjatuissa ryhmissä treenaavilta.

Talkoovelvoite

Talkoovelvoitteella tarkoitetaan työskentelyä HSKH:n kilpailuissa, kokeissa, muissa tapahtumissa, talkoissa tai lajijaoksessa sovituissa tehtävissä. Talkoovelvoitetta ei kerry kuitenkaan kouluttamisesta, sillä kouluttajien edut on määritelty erikseen.

Talkoovelvoite on 20 tuntia kalenterivuodessa. Talkoovelvoite on henkilökohtainen ja sen voi suorittaa missä tahansa HSKH:n toiminnassa lajista riippumatta. Perheenjäsen voi kartuttaa jäsenen talkootunteja.

Talkoovelvoitteen täyttymistä edellytetään kaikilta HSKH:n ohjatuissa ryhmissä treenaavilta. Talkootuntien määrää voidaan myös käyttää esim. hallin vapaaharjoitteluoikeuksien myymisessä tai koulutuspaikkojen jakamisessa.

Poissaolot

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n toimintaan (esim. harjoitusryhmä, kurssi-, koulutus- tai muu tapahtuma tai talkoot) ilmoittautunut jäsen on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta mahdollisimman pian, kun poissaolo on tiedossa.

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti koulutusohjaajalle tai kilpailu-, kurssi- tai muiden tapahtumien ollessa kyseessä sille henkilölle, joka on vastaanottanut ilmoittautumiset kyseiseen tapahtumaan tai joka on tapahtumailmoituksessa erikseen nimetty lisätietoja antavaksi vastuuhenkilöksi.

Mikäli jäsen jättää toistuvasti ilmoittamatta poissaolostaan, katsotaan hänen koulutusryhmien tapauksessa luopuneen ryhmäpaikastaan. Koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe-, luento- tai muuhun tapahtumaan ilmoittautumisen peruminen ei automaattisesti oikeuta osallistumismaksun maksamatta jättämiseen tai palauttamiseen.

Ojangon Koiraurheilukeskus

Ojangon Koiraurheilukeskuksen HSKH:n aidattu kenttäalue ja sen välineistö on tarkoitettu yhdistyksen jäsenten käyttöön. Ensisijainen käyttöoikeus on ohjatuilla koulutusryhmillä.

Varattujen vuorojen ulkopuolella Ojangon Koiraurheilukeskuksen HSKH:n aidattu kenttäalue on myös muiden jäsenten käytössä. Etusijalla ovat yhdistystä edustavat kilpailijat.

Ojangon Koiraurheilukeskusta ja sen välineistöä käyttävän jäsenen vastuulla on huolehtia alueen tarkoituksenmukaisesta ja sääntöjenmukaisesta käytöstä.

Alueen käyttöä ohjaavat seuraavat säännöt:

 • Juoksuiset nartut saavat oleskella aidatulla kenttäalueella vain oman suoritusvuoronsa aikana. Koirilla tulee olla juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana.
 • Ojangon Koiraurheilukeskuksessa käyvien koirien tulee olla rokotettuja Suomen Kennelliiton voimassa olevien rokotusmääräysten mukaisesti.
 • Esteitä ja muita välineitä tulee käsitellä huolellisesti, ja niiden rikkoontuminen tulee estää.
 • Mahdollisista rikkoutuneet esteet tulee siirtää harjoitusalueen sivuun ja niistä tulee ilmoittaa joko koulutusohjaajalle tai talkoot(at)hskh.net -postiin.
 • Esteitä ei saa siirtää pysyvästi pois kentiltä, joille ne on sijoitettu.
 • Alue on pidettävä siistinä. Roskat laitetaan roskiin ja tupakantumpit niille tarkoitettuihin astioihin.
 • Tupakointi on kielletty kivituhka-alueella.
 • Koirat on pidettävä kytkettyinä aidatulla harjoitusalueella sekä Ojangon lähiympäristössä.
 • Koirat eivät saa aiheuttamaan haittaa muille alueella ulkoilijoille.
 • Koirat eivät saa ulostaa, merkata esteitä tai kaivaa kuoppia aidatun harjoitusalueen sisälle.
 • Muiden alueella harjoittelevien harjoitusrauhaa tulee kunnioittaa.
 • Koira tulee olla ohjaajansa hallinnassa myös oman suorituksen aikana.