Päivitetty 11.11.2020

Toimintaperiaatteiden avulla Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n sääntöjä toteutetaan käytännössä. HSKH:n toimintta edellyttää, että kaikki jäsenet toimivat samojen, yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

HSKH:n säännöt löydät täältä 

HSKH:n hallitus, lajijaosten vastuuhenkilöt ja lajien koulutusohjaajat valvovat toimintaperiaatteiden toteutumista tehtäväkuvansa mukaan. Yhdistyksen toimintaan liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä hallitus koulutusohjaajan tai yksittäisen jäsenen kirjallisesta pyynnöstä.

HSKH ei vastaa koirille, ihmisille tai omaisuudelle sattuneista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet yhdistyksen järjestämässä koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe- tai tapahtumatoiminnassa tai omatoimisessa harjoittelussa Ojangon koiraurheilukeskuksessa tai muussa paikassa, jossa yhdistyksen toimintaa järjestetään. Jokainen HSKH:n järjestämään tapahtumaan osallistuja toimii omalla vastuullaan ja huolehtii omasta ja koiransa vakuutusturvasta mahdollisten tapaturmien varalta.

Tarkoitus ja tavoite

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry on vuonna 1983 perustettu koiraharrastusyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yleiseen asennoitumiseen eettisesti oikeanlaista koiranpitoa kohtaan ja korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa tavoitteenamme on ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittyminen. Toiminnassamme edistämme eläinsuojelullisia lähtökohtia, joita ovat koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, koirien yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.
Yhdistyksen toiminnan laadun perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuuden edistäminen koiraurheilun parissa. Yhdistys on sitoutunut noudattamaan urheilun Reilun Pelin -periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsäännöstöjä sekä muita koiran terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä

Kohderyhmä

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n jäseniksi voivat hakea yhdistyksessä harrastetuista lajeista kiinnostuneet ja yhdistyksen säännöt sekä nämä toimintaperiaatteet hyväksyvät yksityishenkilöt. 

Vastuu yhdistyksen sääntöjen mukaisesta toiminnasta ja toimintaperiaatteiden noudattamisesta on kaikilla jäsenillä. Sitoutuminen sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ilmaistaan vuosittain maksamalla yhdistyksen jäsenmaksu.

HSKH tukee sekä kilpailullisia tavoitteita omaavien että harrastemielessä yhdistyksessä harrastettuja koiraurheilu- ja koiraharrastuslajeja harrastavien henkilöiden lajiosaamisen kehittymistä.

Koulutustoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti aktiivisesti yhdistyksen toimintaan osallistuville jäsenille, jotka edustavat HSKH:ta lajin virallisissa kilpailuissa tai kokeissa. Yhdistyksen jäsenyys ei automaattisesti takaa paikkaa ohjatussa harjoitusryhmässä.
Kukin laji koordinoi itsenäisesti harjoitusryhmiensä koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe- ja tapahtumatoimintaa. Tiedustelut vapaista harjoituspaikoista osoitetaan lajijaosten vastuuhenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta ko. lajin kohdalta.

 

Toimintatavat

Hakunilan Seudun Koiraharrastaja HSKH ry toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti järjestämällä eri koiraurheilu- ja koiraharrastuslajien koulutusta, kilpailuja, kursseja, kokeita, luentoja ja muita tapahtumia.
Lisäksi HSKH luo ja ylläpitää olosuhteita, jotka mahdollistavat monipuolisen ja yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan Ojangon koiraurheilukeskuksessa. HSKH toimii pk-seudun koiraharrastajien sekä muiden alueen toimijoiden yhdyssiteenä ja pyrkii osallistumaan aktiivisesti alueen tapahtumiin ja kehittämiseen.

HSKH:n toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota yhdistystä lajin virallisissa kilpailuissa edustaville jäsenilleen mahdollisuus harrastaa lajia oman osaamis-, tavoite- ja motivaatiotasonsa mukaisessa harjoitusryhmässä.
Jäseniä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti HSKH:n toimintaan ottamalla osaa talkootöihin, kilpailu- ja koejärjestelyihin sekä muihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Jokaiselle löytyy tekemistä ja jokaisen antama työpanos on arvokas. Toimimalla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa myös jäsen saa uusia elämyksiä, kokemuksia ja pääsee syventämään koiraharrastusosaamistaan.
HSKH:n toiminnasta voi antaa palautetta omalle koulutusohjaajalle, yhdistyksen jaosten ja työryhmien vastuuhenkilöille sekä yhdistyksen hallituksen jäsenille. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen internet-sivuilta.
Omalla nimellä varustettuun kirjalliseen palautteeseen vastataan aina. Hallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet käsitellään aina hallituksen kokouksessa.

Katso HSKH:n yhteyshenkilöt tästä 

Ilmoittautuminen yhdistyksen koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe- ja tapahtumatoimintaan on sitova.

Toimijat

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n toiminnasta vastaa ensisijaisesti yhdistyksen hallitus. Hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallituksen tukena toimivat yhdistyksen jäsenistä koostuvat lajijaokset.
Lajijaosten vastuuhenkilöt toimivat lajiharrastajien ja yhdistyksen hallituksen välisinä yhteyshenkilöinä. Lajijaosten toimintaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Lajijaoksissa toimiminen on yksittäiselle jäsenelle suorin tapa vaikuttaa yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
Yhdistyksen koulutustoiminnan peruspilarina ovat yhdistyksessä harrastettavien lajien vapaaehtoiset koulutusohjaajat. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä toimintaan osallistua aikuis- ja junioriharrastajat.

Koulutusohjaajan muistilista

Koulutusohjaajan velvollisuudet

 • Suunnittelee kauden harjoitusohjelman ja harjoituskerran yksittäiset harjoitteet
 • Hyväksyy harjoitusryhmän kokoonpanon ryhmävastuuhenkilöiden esityksestä
 • Tukee toiminnallaan harjoitusten työrauhaa ja varmistaa harjoitusten turvallisuuden
 • Tekee yhteistyötä yhdistyksen muiden koulutusohjaajien, lajijaoksen vastuuhenkilön ja yhdistyksen hallituksen kanssa
 • Toimii yhdyssiteenä ryhmässään harjoittelevien koirakoiden ja lajijaoksen vastuuhenkilön välillä
 • Vastaa yhdistysasioiden tiedottamisesta ryhmäläisilleen
 • Kehittää itseään lajin koulutusohjaajana
 • Lapsi- ja junioriharrastajaryhmien koulutusohjaajan tehtävänä on lajiharjoitteluun liittyvä kasvatuksellinen ohjaus
 • Koulutusohjaajalla on osallistumisvelvollisuus koulutusohjaajille osoitettuihin tapahtumiin
 • Koulutusohjaajan tulee olla kaikissa toimissaan esimerkillinen yhdistyksen muille jäsenille, sekä toimia yhdistyksen kokonaiskuvaa vahvistavasti.
 • Käyttäytyy ja viestii asiallisesti niin koulutustilanteessa kuin muussakin yhdistyksen toiminnassa


Koulutusohjaajan valtuudet

 • Koulutusohjaaja voi tarkistaa HSKH:n harjoitusalueella harjoittelevalta yhdistyksen jäsenyyden tai osallistumisen vuokrattuun vuoroon
 • Koulutusohjaaja voi kehottaa Ojangon koiraurheilukeskuksessa koulutusryhmässä tai omatoimisesti harjoittelevaa poistumaan, mikäli tämä tai koiransa aiheuttaa haittaa tai häiriötä muille ihmisille, koirille tai välineistölle, tai toimii muuten hyvien periaatteiden vastaisesti.

Treenaajan muistilista

Yhdistyksessä järjestettyihin lajin ohjattuihin harjoitusryhmiin tai varatulle omatoimiselle harjoitusvuorolle osallistuvan henkilön toimintaa ohjaavat seuraavat velvollisuudet:

 • Koirasta huolehtiminen lajivaatimusten edellyttämällä tavalla (esim. lämmittely ja jäähdyttely harjoitusten yhteydessä)
 • Aktiivinen harjoituksiin osallistuminen
 • Koulutusohjaajan neuvojen noudattaminen ja muiden ryhmäläisten harjoitusrauhan kunnioittaminen
 • Käyttäytyä ja viestiä asiallisesti niin harjoitustilanteessa kuin muussakin yhdistyksen toiminnassa

Edustusvelvoite

Edustusvelvoite tarkoittaa HSKH:n edustamista lajin virallisissa kilpailuissa tai kokeissa. Edustamista arvokisoissa edellytetään kaikilta ohjatuissa ryhmissä treenaavilta, koskee myös lajeja, joissa tavallisissa kisoissa seuraedustusta ei ole.

Talkoovelvoite

Talkoovelvoitteella tarkoitetaan työskentelyä HSKH:n kilpailuissa, kokeissa, muissa tapahtumissa, talkoissa tai lajijaoksessa sovituissa tehtävissä. Talkoita on mahdollista kerryttää myös kouluttamalla, mutta tällöin ei ole oikeutettu kouluttajaetuuksiin. 
Talkoovelvoite on 20 tuntia 15 kuukaudessa. Juniorijäsenillä on kevennetty talkoovelvoite: alle 13 vuotiailla 0 tuntia, 13-18 vuotiailla 10 tuntia 15 kuukaudessa. Talkoovelvoite on henkilökohtainen ja sen voi suorittaa missä tahansa HSKH:n toiminnassa lajista riippumatta. Samassa taloudessa asuva jäsen tai HSKH:n ulkopuolinen henkilö voivat osallistua talkootöihin ja näin kerryttää jäsenen talkootunteja.
Talkoovelvoitteen täyttymistä edellytetään kaikilta HSKH:n ohjatuissa ryhmissä treenaavilta. Talkootuntien määrää voidaan myös käyttää esim. hallin vapaaharjoitteluoikeuksien myöntämisessä tai koulutuspaikkojen jakamisessa. 
Mikäli jäsen haluaa käyttää vain ulkokenttiä, talkoovelvoite on puolet ryhmäpaikkaan vaaditusta määrästä eli 10 tuntia 15 kuukaudessa.
Uusilla jäsenille on kevennetty talkoovelvoite ensimmäisen 6 kuukauden aikana liittymisestä, keskiarvona 1 tunti talkoita per kuukausi. 

Syyskauden kurssihauissa käytetään 15.8 päivän listaa, jossa on heinäkuun loppuun mennessä tehdyt tapahtuma- ja jaostunnit.
Kevätkauden kurssihauissa käytetään 30.11 päivän listaa, jossa on lokakuun loppuun mennessä tehdyt jaostunnit ja 22.11 mennessä tehty tapahtumatunnit
Ulkokauden hauissa käytetään 6.3 päivän listaa, jossa huomioidaan helmikuun loppuun mennessä tehdyt tapahtuma- ja jaostunnit.

Aikataulu talkootuntilistojen korjauksille:

1.1.-31.5. talkootunnit:

 • talkootuntilistat jaoksille 15.6. mennessä
 • jäsenten tarkistus- ja korjauspyynnöt 30.6. mennessä
 • korjatut listat talkookirjanpidosta 15.8. mennessä
 • Tänä vuonna poikkeuksellisesti myös viime vuoden (vuoden 2019 talkootunnit) tulee tarkistettavaksi samana ajankohtana.

1.6.-31.12. talkootunnit

 • talkootuntilistat jaoksille 31.1. mennessä
 • jäsenten tarkistus- ja korjauspyynnöt 15.2. mennessä
 • korjatut listat talkookirjanpidosta 28.2. mennessä
 • 28.2. koko edellinen vuosi suljettu, eikä niihin enää jatkossa saa tehtyä muutoksia

Jäsenet voivat kysellä oheisella lomakkeella talkootuntejaan. Nimen ja sähköpostin tulee täsmätä jäsenrekisteriin Talkootuntikysely

Poissaolot

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n toimintaan (esim. harjoitusryhmä, kurssi-, koulutus- tai muu tapahtuma tai talkoot) ilmoittautunut jäsen on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta mahdollisimman pian, kun poissaolo on tiedossa.
Ilmoitus tehdään ensisijaisesti koulutusohjaajalle tai kilpailu-, kurssi- tai muiden tapahtumien ollessa kyseessä sille henkilölle, joka on vastaanottanut ilmoittautumiset kyseiseen tapahtumaan tai joka on tapahtumailmoituksessa erikseen nimetty lisätietoja antavaksi vastuuhenkilöksi.
Mikäli jäsen jättää toistuvasti ilmoittamatta poissaolostaan, katsotaan hänen koulutusryhmien tapauksessa luopuneen ryhmäpaikastaan. Koulutus-, kilpailu-, kurssi-, koe-, luento- tai muuhun tapahtumaan ilmoittautumisen peruminen tai ryhmäpaikasta luopuminen ei automaattisesti oikeuta osallistumismaksun maksamatta jättämiseen tai palauttamiseen.

Ojangon Koiraurheilukeskus

Ojangon Koiraurheilukeskuksen HSKH:n aidattu kenttäalue ja sen välineistö on tarkoitettu yhdistyksen jäsenten käyttöön. Ensisijainen käyttöoikeus on ohjatuilla koulutusryhmillä.
Varattujen vuorojen ulkopuolella Ojangon Koiraurheilukeskuksen HSKH:n aidattu kenttäalue on myös muiden aktiivisten jäsenten käytössä (talkoovelvoite 10h/15kk). Etusijalla ovat yhdistystä edustavat kilpailijat.
Ojangon Koiraurheilukeskusta ja sen välineistöä käyttävän jäsenen vastuulla on huolehtia alueen tarkoituksenmukaisesta ja sääntöjenmukaisesta käytöstä.

Alueen käyttöä ohjaavat seuraavat säännöt:

 • Juoksuiset nartut saavat oleskella aidatulla kenttäalueella vain oman suoritusvuoronsa aikana. Koirilla tulee olla juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana.
 • Ojangon Koiraurheilukeskuksessa käyvien koirien tulee olla rokotettuja Suomen Kennelliiton voimassa olevien rokotusmääräysten mukaisesti.
 • Esteitä ja muita välineitä tulee käsitellä huolellisesti, ja niiden rikkoutuminen tulee estää.
 • Mahdolliset rikkoutuneet esteet tulee siirtää harjoitusalueen sivuun ja niistä tulee ilmoittaa joko koulutusohjaajalle tai fb-ryhmissä.
 • Esteitä ei saa siirtää pysyvästi pois kentiltä, joille ne on sijoitettu.
 • Alue on pidettävä siistinä. Roskat laitetaan roskiin ja koirien jätökset tulee kerätä pois. 
 • Tupakointi on kielletty kivituhka-alueella.
 • Koirat on pidettävä kytkettyinä aidatulla harjoitusalueella treenivuoroa odotellessaan sekä Ojangon lähiympäristössä.
 • Koirat eivät saa aiheuttaa haittaa muille alueen ulkoilijoille.
 • Koirat eivät saa ulostaa, merkata esteitä tai kaivaa kuoppia aidatun harjoitusalueen sisälle.
 • Muiden alueella harjoittelevien harjoitusrauhaa tulee kunnioittaa.
 • Koira tulee olla ohjaajansa hallinnassa myös oman suorituksen aikana.